¡Bienvenido a la red de directorios clasificados! Inicio de sesión de usuarioRegístrate ahora

Maraqlı məlumatlar və faktlar

  • 2022-01-05Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Maraqlı məlumatlar və faktlar
  • Dirección web:melumatlar.az
  • Servidor IP:104.21.50.88
  • Descripción del lugar:Maraqlı məlumatlar və faktlar

nombre de dominio:melumatlar.azValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:melumatlar.azfluir

390

nombre de dominio:melumatlar.azBueno o malo

El futuro es brillante. poca esperanza feroz

sitio web:Maraqlı məlumatlar və faktlarPesos

2

sitio web:Maraqlı məlumatlar və faktlarIP

104.21.50.88

sitio web:Maraqlı məlumatlar və faktlarcontenido

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-CB9TY8468S'); Maraqlıməlumatlarvəfaktlarmelumatlar.azTogglenigationƏsassəhifəMəqalələrKateqoriyalarHaqqımızdaƏlaqəSeçilmişməqalələrMaraqlıfaktlarDüşündürücühekayələrBilirsinizmi?25-cikadrvirusuKateqoriya-MaraqlıfaktlarKomputermonitorlarıvəyaaditeleviziyaekranlarıvasitəsiləinsanbeyninəlazımiinformasiyanı(fikri,ideyanı,baxışı,koduvəs.)yeritməyəqadirolanmetodlariçərisindəbugünelməməlumolanhələlikyeganəvəəngüclütəsirüsulu–“25-cikadrvirusu”dur.Həttaminillərdənbəriinsanoğlunaməlumolanhipnozdaeffektliliyinəgörəondangeriqalır.Təsirinmexanizmiinsanbeynininunikalbirxüsusiyyətiiləbağlıdır.Beləki,kinomotoqrafiyanınyarandığıilkgündənbərielminsanınyalnız25kadr/saniyəsürətiiləverilənvideolentlərinormalqrayıb,digərsürətləriisəekrandazolaqlaraxınışəklindəmüşahidəetdiyinimüəyyənedib(Hazırdamüasirelminailiyyətlərnəticəsindəbusürətinayrı-ayrıcanlılarüçünbir-birindənfərqliolduğumüəyyənedilib.Məsələn,arılarüçünbusürətsaniyədə300,tarakanlarüçünisə12kadrabərabərdir)Damı→“Google”daişgörüşməsizamanırastgələbiləcəyiniz10sualKateqoriya-Maraqlıfaktlar“Google”kiminəhəngşirkətinbirparçasıolmaqmilyonlarlainsanınarzusudur,ancaqburadaişləməküçün5alitəhsil,böyüktəcrübəkifayətdeyil.Qeyri-standarddüşüncətərziniz,məntiqinizvə6-cıhissinizgüclüolmalıdır.1.Saatınsaatvədəqiqəəqrəbləri1günərzindəneçədəfəkəsişir?2.Tennistopununsəthiniyəipəkdeyil?3.Birölkədəinsanlarancaqoğlanövladlarınınolmasınıistəyir.Hərbirailəoğulövladınasahibolanaqədərdünyayaövladgətirir.Əgərailədəqızövladıdoğularsa,valideynləryenidənuşaqsahibiolmağaçalışır.Beləbirölkədəoğlanlarınvəqızlarınnisbətinəqədərolacaq?4.Gecəsaatlarında4nəfərevinəgetməküçünasılmakörpüdənkeçməlidir,ancaqonlarıncəmi1fonarıvar.Həminfonarınenerjisiisə17dəqiqəsonrabitəcəkdir.Damı→TəbiidaşlarınmöcüzəvifaydalarıKateqoriya-Bilirsinizmi?Evizindəpozitivenerjiyaratmaqvədaharahatab-haqurmaqistəyirsinizsə,otaqlarınızıdekorasiyaedərkəndəyərlidaşlardanistifadəedəbilərsiniz.EvinizinpozitivenerjisiniartıracaqdaşlarlasizitanışedMaraqlı məlumatlar və faktlarir.AmetistdaşıLandavəbənövşəyirənglərdəolanametistdaşıevdəkineqativenerjiniMaraqlı məlumatlar və faktlartəmizləyir.Ailəüzvləriüzərindəpozitivtəsirivar.Narahatlıqvəyorğunluğuözünəçəkir.Damı→DünyanınənqədimmirvarisiKateqoriya-MaraqlıfaktlarDünyanınənqədimtəbiiincisiBirləşmişƏrəbƏmirliklərininpaytaxtıƏbuDabikənarındabiradadatapıldı.8minilyaşıolanmirvaridənNeolitdövründəzinətəşyasıolaraqistifadəolunurduMaraqlı məlumatlar və faktlar.Əbu-DabininkənarındakıMaraadasındaqazıntılarzamanı8000illiktəbiimirvaritapıldı.8minillikmirvarinintapılmasıərazidəNeolitdövründədəticarətinolduğunugöstərdi.Damı→Qiymətlidaş"QarışqaQranatı”Kateqoriya-MaraqlıfaktlarUnikalmineralolan«Qarışqaqranatı»dünyanınsadəcəbiryerində,ABŞ-ınDördKüncdeyilənərazisindəvar.Budəyərlivəqiymətlimineralınkristallarınıyalnızqarışqayuvalarınınyaxınlığındatapmaqmümkündür.Beləki,qarışqalaryuvadüzəldənzamanyerinaltından4-9mmölçüdəqranatdaşlarıçıxarıbyuvalarınınətrafınadüzürlər.Tərkibindəxromunmiqdarıböyükolduğunagörərəngiqanqırmızıdır.Hansısəbəbəgörəqarışqalarınbudaşlarıyerinaltındançıxarıbyuvalarınınətrafınadüzməsiillərdirki,elmadamlarındamaraqyaradır.Müşahidəçilərbuminerallardanələyuvalarınətrafındabirsıradigərmineralların,məsələnperidotitlərin,eklogitlərinolduğunudagörüblər.Gümanedilirki,qarışqalarınqırmızırəngəxüsusimarağıvar.Damı→Cərrahlarniyəyaşılvəmigeyinirlər?Kateqoriya-Bilirsinizmi?Heçdüşünmüsünüzmüki,əməliyyatotağındakıhəkimlərnəyəgörəağdeyil,yaşıl,yaxudmirəngliformageyinirlər?İlkvaxtlardatibbişçilərininhamısınıngeyimiağrəngdəolub.Lakin1914-cüildənüfuzluhəkimlərdənbiriburəngdənimtinaedərəkəvvəlcəyaşıl,sonraisəmirəngiseçdi. Məsələburasındadırki,cərrahbaxışlarınıqanıntündrəngindənhəmkarlarınınxalatınayönəldərkənağappaqrəngbirneçəanlıqonukoredəbilər.Eynişeyibizevdənçıxarkəngünəşlihadaqarabaxandayaşayırıq.Damı→Atlaranalnəüçünlazımdır?Kateqoriya-MaraqlıfaktlarAtlaranəüçünnalvururlar,axıtəbiətdəkivəhşiatlarnalolmadandaçoxgözəlkeçinəbilirlər? Atlarıəhliləşdirməprosesindəonlarözyaşadıqlarışəraitdənuzaqlaşdıqlarınagörədırnaqlarınınçoxzədələnməsihallarıbaşverir.Birtərəfdən,onlaraçıqlıqdadeyil,tövlədəyaşayırlar.Bunagörədə,onlarvəhşiatlardandahaazhərəkətedirlərvədırnaqlarıdahayumşaqolur.Digərtərəfdən,evatlarıağırfizikiişlərgörür—insanvəyükdaşıyırlar.Bundanələ,onlardaimbərkasfaltdaqaçmalıolurlar.Bütünbunlaratındırnaqlarınınyeyilməsinəgətiribçıxarır,dırnaqlarböyüdükdəndahasürətliköhnəlirlər.Vəhşiatlarabelətəhlükəyoxdur,çünkionlaraçıqlıqdagəzir,özgedecəkləriyoluözləriseçirvəənyumşaqyerlərdənkeçərəkmaneələriasanlıqlaaşırlar.Damı→Maraqlıməlumatlarısəhifəmizdənizləyin×FaydalıkeçidlərƏsassəhifəMəqalələrKateqoriyalarHaqqımızdaƏlaqəMaraqlıməlumatlarvəfaktlarmelumatlar.az©2023Top

Sitio:Maraqlı məlumatlar və faktlarReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado